کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7118
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7118
کلاس پرواز
Y