موقعیت شیرین روی نقشه
کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه مسجد آقا بزرگ